Cond. generals de venda

Les presents condicions generals de venda s'apliquen, sense restricció ni reserva alguna, a les contractacions de productes i serveis efectuats entre el comprador i la mercantil Skum Acoustics SLU (CIF B65958407), ja sigui a través de la pàgina web skumacoustics.com (d'ara endavant Skum Acoustics), telèfon, correu electrònic, o bé qualsevol altre mitjà de contractació a distància que es disposi a aquest efecte.

La contractació de productes i serveis en Skum Acoustics implica la lectura, coneixement i acceptació expressa sense reserves, per part del comprador, de les condicions establertes en el present contracte en la forma en què estiguessin formulades en el moment de la contractació; així com l'acceptació expressa a l'enviament per correu electrònic de la factura i documentació referida a la tramitació de la seva comanda com a confirmació de comanda, seguiment d'enviament, o bé informacions relatives a promocions i novetats dels productes i serveis de Skum Acoustics.

Skum Acoustics es reserva el dret a realitzar en les condicions generals, les modificacions que consideri oportunes sense avís previ. Aquestes modificacions podran realitzar-se per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i, en qualsevol cas, fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Les presents condicions generals prevaldran sobre qualsevol altre document amb el qual es contradiguin, sense perjudici del que disposi la legislació vigent, o previ acord mutu i per escrit en l'aplicació d'unes condicions particulars de contractació.

L'idioma del present contracte és la llengua espanyola.

PROCÉS DE COMPRA

Per formalitzar comandes en Skum Acoustics és requisit indispensable que el comprador registri un compte de client o s'identifiqui com a tal, mitjançant el formulari de registre que per a tal efecte es facilita en la web.

El comprador utilitzarà la cistella de la compra disponible en la web per incloure el/s article/s que desitja, utilitzant el botó 'Afegir a la cistella' a cada pàgina de producte. Conclosa la selecció de productes, el comprador podrà accedir al resum de la cistella fent clic sobre el botó 'Comprar ara', com a pas previ a la formalització de la compra.

Per finalitzar el procés i formalitzar la comanda, el comprador haurà d'identificar-se amb les dades del seu compte de client o emplenar el formulari de registre si encara no és un client registrat, haurà de seleccionar la forma de pagament, l'agència de transports i fer clic sobre el botó 'Finalitzar compra', l'acció del qual implica la confirmació de la comanda amb obligació de pagament per part del comprador.

Una vegada finalitzat el procés de compra, el comprador rebrà un correu electrònic de 'confirmació de comanda' amb la relació de productes sol·licitats, les dades de facturació i lliurament, mètode de pagament i agència de transports designada. En funció del mètode de pagament escollit, el comprador rebrà per correu electrònic detalls i instruccions addicionals per a la tramitació del pagament.

La comanda es considerarà aprovada amb obligació contractual per part de Skum Acoustics quan el pagament de la mateixa hagi estat verificat i validat. El comprador rebrà per correu electrònic la notificació de 'Pagament confirmat' indicant que el pagament s'ha completat correctament i es donarà inici al procés de preparació i enviament de la comanda.

L'estat de la comanda passarà a 'Enviat' quan l'agència de transports reculli els paquets corresponents en les nostres instal·lacions. El comprador rebrà l'avís per correu electrònic conforme la comanda ha estat enviada i es troba en trànsit.

PREUS I IMPOSTOS

Els preus dels productes s'indiquen, per defecte, en EUROS (€), a excepció dels usuaris en territoris del Regne Unit on són mostrats en LLIURES (£). Així mateix, la pàgina web disposa d'una eina de lliure configuració, en la qual el comprador pot seleccionar la divisa que prefereixi: EURO (€) o LLIURA (£).

 • Residents en la Unió Europea: Els preus dels productes inclouen l'IVA vigent (Impost sobre el Valor Afegit). Les compres que realitzin els subjectes passius de l'impost amb residència en la Unió Europea i degudament identificats mitjançant NIF intracomunitari vàlid, estaran exemptes del pagament de l'IVA, conforme a l'article 25 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d'aquest impost.
 • Residents en països extracomunitaris: Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents en països extracomunitaris estaran exemptes del pagament de l'IVA.
  A l'efecte d'aplicació de l'impost, els àmbits geogràfics de Canàries, Ceuta i Melilla són considerats territoris extracomunitaris.

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la web, en el moment de l'acceptació i confirmació de la comanda, llevat d'error o omissió del mateix.

Els preus de venda publicats no inclouen, en cap cas, les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que seran detallats a part a la cistella, en funció del volum i la destinació, i han de ser acceptats pel comprador de forma prèvia a la formalització de la comanda.

Les ofertes disponibles a cada moment estan clarament identificades com a tal, el període de validesa serà efectiu mentre estiguin publicades en la web, indicant el preu anterior i el preu en oferta.

Skum Acoustics es reserva el dret a modificar els preus dels productes sense avís previ.

FORMES DE PAGAMENT

Tota les operacions s'efectuaran, sense excepció, al comptat, mitjançant un dels mètodes de pagament disponibles i oferts al comprador durant el procés de compra. Skum Acoustics accepta com a forma de pagament els següents mètodes: Ingrés/transferència bancària o pagament amb targeta de crèdit/dèbit.

El comprador podrà trobar informació precisa i detallada sobre les diferents modalitats de pagament acceptades en l'apartat 'Formes de pagament' de la web.

LLIURAMENT I DESPESES D'ENVIAMENT

Skum Acoustics es compromet a lliurar els productes en perfecte estat en l'adreça de lliurament que el comprador assenyali en el formulari de comanda. Si bé, Skum Acoustics no es farà responsable dels errors o retards en el procés de lliurament que siguin causats per una fallada o omissió en les dades d'adreça que el comprador hagi introduït en el formulari de comanda, o aquells en els quals els paquets hagin estat posats a la disposició del comprador dins del termini acordat i no hagin pogut ser lliurats per causa imputable al comprador.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l'agència de transports designada lliura els paquets al comprador i aquest signa el document de recepció de lliurament o el sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

El termini de lliurament mitjà per als enviaments estàndard per via terrestre són d'1-3 dies laborals en la Península i 3-5 dies laborals a Europa. Si bé, els terminis de lliurament poden veure's alterats per raons logístiques o de força major, en aquest cas, el comprador serà informat puntualment de les causes i del nou termini estimat.

Les despeses d'enviament són calculades en funció del volum i destinació de la comanda; s'afegeixen a l'import total de la cistella de compra de forma prèvia a la formalització de la comanda.

El comprador podrà trobar informació precisa i detallada sobre els terminis de lliurament i despeses d'enviament en l'apartat 'Enviaments i terminis de lliurament' de la web.

ANUL·LACIÓ DE LA COMANDA

El comprador podrà sol·licitar l'anul·lació de la seva comanda, mitjançant el formulari de contacte disponible a la pàgina web, fins al moment previ a l'enviament de la mercaderia. Una vegada la comanda hagi estat enviada (estat 'Enviat'), no serà possible efectuar la cancel·lació de la comanda; en aquest cas, haurà de realitzar una devolució exercint el dret de desistiment en la condició i termini que la llei estableix.

DEVOLUCIONS / DRET DE DESISTIMENT

De conformitat a la legislació vigent, el comprador disposa d'un termini màxim de catorze (14) dies naturals, des de la recepció de la comanda, per exercir el seu dret a desistir en la compra. Per exercir el dret de desistiment, tan sols haurà de seguir els passos següents:

 • Identificar-se en skumacoustics.com amb les seves credencials de client.
 • Accedir al seu compte 'El meu compte' i entrar en l'apartat: 'Historial de comandes'.
 • Desplegar els detalls de la comanda que desitja retornar.
 • Marcar les caselles del producte/s a retornar i confirmar la sol·licitud de devolució o RMA.

Una vegada acceptada la sol·licitud, el comprador podrà descarregar el document RMA corresponent, amb els detalls i instruccions per a la devolució.

Condicions per a la devolució:

 • Haurà d'enviar-nos els productes en un termini màxim de trenta (30) dies naturals, des de la data de sol·licitud de devolució o RMA.
 • Els productes han de ser retornats en el seu embalatge original, sense danys, desgast o signes d'ús. Tingui en compte que les despeses de devolució són per compte i risc del comprador.
 • Una vegada rebuts els paquets, valorarem el seu correcte estat i procedirem al reemborsament de l'import (productes + lliurament), en un termini màxim de cinc (5) dies laborals, mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat en la compra original.

Excepció al dret de desistiment:

 • No s'admetran devolucions de productes personalitzats o fabricats a mida del comprador.

PRODUCTES DEFECTUOSOS, DANYATS O INCORRECTES

En el cas excepcional que el comprador rebi una comanda amb algun producte defectuós, danyat o incorrecte, ha de comunicar-nos-ho immediatament mitjançant correu electrònic dirigit a customer@skumacoustics.com, fent constar la següent informació:

 • Dades de contacte.
 • Nombre de comanda.
 • Descripció de la incidència.

El nostre equip d'atenció al client avaluarà la incidència i ràpidament es posarà en contacte amb el comprador per resoldre-la. En alguns casos, sol·licitarem que ens remetin fotografies dels desperfectes per dur a terme una avaluació més precisa.

Si en el moment de rebre els paquets, el comprador observa danys en l'embalatge, ha de comunicar-li-ho al transportista i anotar l'observació dels mateixos en l'albarà de l'agència de transports.

GARANTIA LEGAL

D'acord a la legislació vigent, Skum Acoustics SLU respon de les faltes de conformitat, en els termes legalment establerts, que es manifestin durant un període de dos (2) anys a partir de la data de lliurament.

En el cas de falta de conformitat, per fer efectiva la garantia, el comprador haurà d'informar-nos en el termini de dos (2) mesos des que va tenir coneixement d'ella, enviant un correu electrònic a customer@skumacoustics.com adjuntant les seves dades de contacte i el nombre de la factura original de compra.

La garantia no cobrirà els defectes o desperfectes ocasionats per factors externs, ús i instal·lació inadequada o el desgast normal dels productes.

RECLAMACIONS

El comprador pot contactar amb el nostre departament d'Atenció al Client mitjançant el formulari de contacte de la web, o trucant al telèfon: 931190354 (Dilluns a Divendres de 9h a 18h).

Skum Acoustics té a la disposició dels seus clients les fulles de reclamacions oficials en l'adreça postal: C/ Llobatona, 96 - 08840 Viladecans (Barcelona).

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

En el supòsit que sorgeixi qualsevol controvèrsia en la interpretació o aplicació de les presents condicions generals de venda, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o del domicili de la part compradora.

En els casos en els quals el comprador actuï en qualitat de professional o empresa, les parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Condicions Generals de Venda actualitzades a data: 10-06-2014.